سمینار آشنایی

سمینار آشنایی رایگان آشنایی با کارگاه پرورش مربی بم بانگ

مکتب موسیقی ایران زمین در نظر دارد با برگزاری دوره پرورش مربی موسیقی کودکان از هنر آموزان شایسته برای تدریس در دوره های بم بانگ استفاده نماید، بدین منظور اقدام به طراحی کارگاه های دو روزه پرورش مرب بم بانگ١ نموده است که به جهت آشنایی هر چه بیشتر هنرجویان با کارگاه پرورش مربی بم بانگ، سمینار رایگان آشنایی برای علاقمندان برگزار می گردد. شایان ذکر است جهت ثبت نام برای کارگاه پرورش مربی بم بانگ، شرکت در این سمینار الزامی می باشد.


کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره اول
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره اول
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره دوم
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره دوم
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره سوم
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره سوم
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره چهارم
کارگاه پرورش مربی بم بانگ دوره چهارم