برنامه کلاس ها

دوره های آموزشی بم بانگ | آموزش موسیقی به کودکان روش مفهومی


 • بم بانگ رده سنی سه سال ساعت ١١ – ١٢
 • بم بانگ رده سنی شش سال ساعت ١٧ – ١٨
 • بم بانگ رده سنی شش سال ساعت ١٨:٣٠ – ١٩:٣٠

دوره های آموزشی بم بانگ | دوره آموزشی پیانو | دوره آموزشی گیتار


 • بم بانگ رده سنی سه سال ساعت ١١ – ١٢
 • بم بانگ رده سنی شش سال ساعت ١٥ – ١٦
 • دوره آموزشی پیانو | خانم سارا هاشمی ١٥:٣٠ – ١٩
 • دوره آموزشی گیتار | آقای تاروردیانس  ١٧ – ١٩

دوره های آموزشی بم بانگ |دوره آزاد مثنوی خوانی و شاهنامه خوانی


 • بم بانگ رده سنی دو تا سه سال ساعت ١٤ – ١٥
 • بم بانگ رده سنی شش سال ساعت ١٦ – ١٧
 • دوره آزاد شاهنامه خوانی | دکتر هومن شبیری  ١٧ – ١٨
 • دوره آزاد مثنوی خوانی | اصغر وفایی  ١٨ – ١٩

دوره های آموزشی بم بانگ |دوره های آموزشی  ساز و آواز 


 • بم بانگ رده سنی پنج سال ساعت ١١:٣٠ – ١٢:٣٠
 • بم بانگ رده سنی شش سال ساعت ١٥ – ١٦
 • بم بانگ رده سنی سه سال ساعت ١٦ – ١٧
 • بم بانگ رده سنی شش سال ساعت ١٧ – ١٨
 • بم بانگ رده سنی سه سال ساعت ١٨ – ١٩
 • دوره های آموزشی ساز و آواز  | اصغر وفایی  ١٢:٣٠ – ٢٠

دوره های آموزشی سه تار، تار،‌تمبک و عود  |دوره های آموزشی  کمانچه


 • سه تار،‌تار،‌عود و تمبک آقای حسین حدت  ساعت  ١٣ – ٢٠
 • دوره آموزشی کمانچه آقای رضا پرویززاده ساعت ١٥:٣٠ – ٢١

دوره های آموزشی بم بانگ |دوره آموزشی گیتار


 • بم بانگ رده سنی هشت سال ساعت ١١:٣٠ – ١٢:٣٠
 • دوره آموزشی گیتار آقای تاروردیانس ساعت  ١٤ – ١٧